fbpx

Algemene voorwaarden raamstyliste & huiscoach

Art. 1 Identiteit en diensten van de onderneming

Barbara Doms (BD)

Kwachtstraat 2

2260 Wersterlo

0479/72.00.11

info@bdhomedesign.be

www.bdhomedesign.be

BTW nr.: BE0523.974.303

  • Adviseren en plaatsen van raamdecoratie op maat bij particulieren en bedrijven.
  • Het begeleiden van opruimsessies en het geven van tips en tricks om een bepaalde ruimte zo georganiseerd en mooi af te werken zodat alles één geheel wordt.

De contractuele relatie tussen BD en de klant wordt volledig beheerst door huidige voorwaarden die door de klant werden gelezen en goedgekeurd.

 

Art. 2 Leveringsvoorwaarden

Na ontvangst van de bestelling middels ondertekende offerte bedraagt de tussen de vier à zes weken. De leveringstermijn is evenwel indicatief. Vertraging in de leveringstermijn geeft nimmer recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de levering van bestelde goederen op vraag van de klant wordt uitgesteld zal voor een verzoek tot uitstel van meer dan 1 maand een bijkomende opslagkost aan de klant worden aangerekend ten bedrage van 80 euro per maand.

 

Art. 3 Belet en annulatie

Raamdecoratie

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant aan BD een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling, zulks onverminderd het recht van BD om schadeloosstelling te vorderen van de volledige schade conform gemeen recht. Indien BD zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant – voor zover de overeenkomst is tot stand gekomen middels ondertekende offerte die aan BD werd bezorgd – gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens BD.

 

Pakket opruimcoaching

Afspraken voor sessies opruimcoaching van het pakket kunnen ten laatste 48 uur vooraf verzet worden naar een later tijdstip. Afspraken waarbij niet of te laat wordt gemeld dat de afspraak niet kan doorgaan, kunnen niet meer op een later tijdstip opgenomen worden, behalve in geval van ziekte van de klant.

BD houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht. BD zal in dat geval andere data voorstellen. De klant heeft dan geen recht op een schadevergoeding.

 

Als de klant tijdens een sessie opruimcoaching eenzijdig beslist om op een vroeger uur dan afgesproken te stoppen, kunnen de resterende uren niet naar een later tijdstip overgedragen worden. Betaling is eveneens verschuldigd voor de volledige duur.

 

Wanneer wij ervan overtuigd zijn de klant niet verder te kunnen coachen, om welke reden dan ook, dan kan het pakket voortijdig beëindigd worden. In dat geval heeft de klant recht op een terugbetaling van de onvoltooide sessies van het pakket.

 

Opruimcoaching per sessie

Afspraken voor een sessie opruimcoaching kunnen ten laatste 48 uur vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt er 25 EUR in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant.

 

BD houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht. Er wordt in dat geval een andere datum voorgesteld. De klant heeft dan geen recht op een schadevergoeding.

 

Als de klant tijdens een opruimcoaching beslist om op een vroeger uur dan afgesproken te stoppen, wordt het volledige tarief van de sessie aangerekend.

 

Wanneer wij ervan overtuigd zijn de klant niet verder te kunnen coachen, om welke reden dan ook, dan kan de opruimcoaching voortijdig beëindigd worden. In dat geval heeft de klant recht op een terugbetaling van de onvoltooide uren van de coachingsessie.

 

Art. 4 Betalingsvoorwaarden

Bij het plaatsen van raamdecoratie op maat gebeurt de betaling steeds per overschrijving en dit op het volgende rekeningnummer:

AXA Bank

IBAN BE75 7512 0937 5651   BIC: AXABBE22

De factuur is hetzij contant betaalbaar hetzij betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum met vermelding van het factuurnummer. De klant wordt pas eigenaar van de geleverde goederen van zodra BD volledige betaling heeft bekomen.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25€) als schadebeding.

 

Het adviesgesprek alsook bij een opruimtraject dient steeds de betaling ter plaatse worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen tijdens het vastleggen van de afspraak en/of opruimtraject.

Dit kan cash, via bancontact/payconiq, via overschrijving of via online bankcontact SUMUP.

 

Art. 5 Garantie

Na plaatsing van de gordijnsystemen geeft BD een garantie van 2 jaar op de geleverde goederen startend vanaf de factuurdatum van toepassing op de systemen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkleuring van de stof door toedoen van zonlicht en/of kunstlicht, beschadiging of losgekomen stiksel, noch voor beschadigingen wegens verkeerd gebruik of door eigen fout van de klant.

Alsook krimping na manipulatie van de stof van uwentwege, hiermee specifiek bedoeld: behandeling met chemische producten of niet wassen volgens de voorgeschreven voorschriften.

 

Art. 6 Klachten

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum of minstens binnen de acht dagen vanaf het ontstaan van de klacht.

Het dient steeds schriftelijk te gebeuren en gemotiveerd.

Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn worden zowel de goederen als de factuur geacht te zijn aanvaard.

Voor klachten en ondersteuning kan u altijd terecht op het volgend e-mailadres: info@raamstyliste.be of telefonisch op het volgend nummer: 0032 (0) 479 72 00 11

 

Art.7 Aansprakelijkheid

BD is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of materiele schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen tijdens de opruimcoaching, al dan niet in overleg met de consultant.

De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Als er door het verrichten van diensten door de consultant schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door BD afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

 

 

Art. 8 Privacy en bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG.

De klant geeft BD de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. U kunt deze privacygegevens steeds raadplegen op volgende pagina http://raamstyliste.be/privacy-policy/

Deze privacy policy maakt integraal deel van deze algemene voorwaarden.

 

Art.9 Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Turnhout), zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten. BD  behoudt zich echter het recht voor vrij te kiezen voor de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.

 

Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners.

View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://bdhomedesign.be.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings